KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwanej dalej Fundacją) w następujących celach:


a) w celu przekazania wiadomości do młodzieży, nauczycieli i rodziców polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie zamieszczonej przez Pana/Panią w formularzu internetowym, informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),


b) w celu wsparcia kampanii dobrowolnym datkiem; podstawę prawną przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu stanowi art. 6 ust.1. lit. b RODO.


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty, przekazanie wiadomości do młodzieży, nauczycieli i rodziców polskiego Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie zamieszczonej przez Pana/Panią w formularzu internetowym, a także informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji.
Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane podane przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianego w przepisach prawa.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.


Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.


W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org

Centrum Życia i Rodziny 2019